Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Zamościu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2024-01-15.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-15.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Bożena Małecka, spzamosc@sieroszewice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 739 95 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

- Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

- Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

- Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

- Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

- Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

- Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

- W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

- Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

63-520 Grabów nad Prosną Zamość, Zamość 14
Tel.: +48627399527
E-mail:

Dostępność architektoniczna

Budynek dzieli się na 2 części: starą i nową. Budynek stary połączony jest z budynkiem nowym. Budynek posiada 5 wejść. Wejście z przodu starego budynku, wejście z tyłu starego budynku – wejścia te są nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nowym są 3

wejścia: wejście z boku budynku do oddziału przedszkolnego, które nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych; wejście z tyłu nowego budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz wejście do salki gimnastycznej z tyłu budynku – nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek stary ma cztery kondygnacje: piwnica, parter, piętro, strych. Schody na poziomach kondygnacyjnych uniemożliwiają przemieszczanie się osób na wózku inwalidzkim.

OPIS DOSTĘPNOŚCI KORYTARZY, SCHODÓW I TOALET:

Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na klatce schodowej zamontowane są poręcze. Na korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

OPIS DOSTOSOWAŃ: POCHYLNI, PLATFORM, INFORMACJI GŁOSOWYCH:

W budynku Szkoły Podstawowej w Zamościu nie posiadamy pochylni, platform oraz informacji głosowej; w budynku nie ma windy.

INFORMACJA O MIEJSCU I SPOSOBIE KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH WYZNACZONYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Zamościu znajduje się parking dla samochodów na kilkanaście miejsc, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM I EWENTUALNYCH OGRANICZENIACH Zgodnie z art.20a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu z psem asystującym do budynku szkoły, jeżeli ten posiada uprząż, szczepienie i certyfikat (potwierdzający status psa asystującego, art.

20b ustawy).

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.